Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium

Székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.sz.

Adószám: 18584903-2-10

Weboldal: wignerkollegium.hu

E-mail: koli [kukac] wignerkozepiskola [pont] hu

Webtárhely-szolgáltató: Eszterházy Károly Egyetem (EKE)

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Wigner Jenő Középiskola Kollégiuma (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a http:wignerkollegium.hu domain néven elérhető oldal (a továbbiakban: Weboldal), aloldalak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja.

Az EKE szerverén elhelyezett szoftver (Drupal 7 CMS) üzemeltetését az Üzemeltető végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.

A Weboldal az arra látogatók és a Weboldalon szállást foglalók (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja a Weboldal látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Weboldalak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltatás igénybe vétele nincs a Weboldalon regisztrációhoz kötve.

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatóinak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, szükség esetén adatpontosítás, valamint a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és dokumentálása.

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre (1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info Törv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, (2) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint (3) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a Weboldal használatával, a szállásrendelő űrlap kitöltésével, az adatok önkéntes megadásával hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az egyéni vagy csoportos szállásrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a szállásrendelő űrlap kitöltésével kezdődik és a szállás igénybe vételének befejezéséig (intézmény elhagyása) tart. A szállásrendelő űrlap adatai bekerülnek az Üzemeltető által kezelt Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartásba, ami a hatályos számviteli jogszabályok szerint kerül megőrzésre és megsemmisítésre.

Weboldal biztonsági mentései az adatbázissal maximálisan 6 hónap időtartamig kerülnek tárolásra.

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

Szolgáltató által kezelt adatok. Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás dokumentálásához szükséges adatokat kéri az űrlapokon keresztül. Továbbá a Felhasználók részére történő tájékoztatás, szükség esetén adategyeztetés, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése céljából kér adatszolgáltatást.

Technikai adatok. A Weboldal használata során a Szolgáltató szoftvere technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató (azon belül is kizárólag a Weboldal adminisztrátora) fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetes oldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Kapcsolatfelvétel űrlap. Közvetlen email-üzenetet biztosít a szállóvendégek köre mellett a kollégistáknak és szüleiknek.

A Szolgáltató vállalja, hogy az űrlapok kitöltése során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket.

5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

Adatokat megismerő személyek:

  • intézmény igazgató
  • kollégiumvezető
  • gazdasági igazgató
  • kollégiumi titkár
  • weboldal adminisztrátora

6. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE pontnál megadott elérhetőségeken gyakorolhatja:

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info Törv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A szállásrendelési űrlapokon és Kapcsolat oldalon megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató nem küld.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.