Diákönkormányzat

A Diáktanács tagjai 2017/2018
Elnök Szabó Martin 105.szoba
Elnökségi tag Eperjesi Levente 106.szoba
Elnökségi tag Czinege Dániel I/7.szoba
Elnökségi tag Kuris Gergely I/10.szoba
Elnökségi tag Fodor Dávid 210.szoba

 

Tanulócsoportok diák-önkormányzat tagjai

 

1. csoport
Szabó Roland Gergő 109.szoba
Szalai Barna 110.szoba
Liktor Ákos 110.szoba
Tukora Krisztián 105.szoba
Kulcsár Viktor 106.szoba
Bakos Eric 106.szoba

 

2. csoport
Koós Hunor 210.szoba
Szépvölgyi András 204.szoba
Szilágyi Kornél 204.szoba
Urgyán Milán 210.szoba
Tóth Márk 204.szoba

 

3. csoport
Gulyás Simon 303.szoba
Jónás Dávid 306.szoba
Lakatos Alex 308.szoba
Puzsár István 309.szoba
Molnár Bence Cs. 310.szoba

 

4. csoport
Fodor Dávid 410.szoba
Csernyik Marcell 410.szoba
Török Richárd 402.szoba
Juhász Bálint 402.szoba

 

5. csoport
Simon Bence IV/10.szoba
Pásztor Patrik IV/10.szoba
Koseczki Máté IV/10.szoba
Vincze Viktor IV/9.szoba
Habóczki Dániel IV/9.szoba

 

6. csoport
Kovács Dávid I/9.szoba
Jakus Tamás I/9.szoba
Szabó Norbert I/7.szoba
Czinege Dániel I/7.szoba
Kuris Gergely I/10.szoba

 

 

 

A Wigner Középiskola kollégiumi diákönkormányzatának

szervezeti és működési szabályzata

 

A diákönkormányzat célja és feladata

 

 • A kollégium diákönkormányzata biztosítja a kollégiumban élő diákok érdekvédelmét, melynek keretén belül érdekfeltáró, egyeztető és képviseleti feladatokat lát el
 • A meghatározott kereteken belül gyakorolja döntési, egyetértési és véleményezési jogkörét
 • Felelős a csoportok közötti versenyek, vetélkedők szervezéséért
 • Részt vesz az éves programban tervezett kollégiumi rendezvények lebonyolításában
 • Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzatokkal, a város kollégiumainak diákvezetőivel és az érdekvédelmi szervezetekkel
 • Szervezi, ellenőrzi és értékeli a diákügyeleti szolgálatot

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

Közgyűlés

 • A diákönkormányzat legmagasabb fóruma
 • Évente két alkalommal kell összehívni

(október- programismertető, február- értékelő, véleményező )

 • Valamennyi résztvevőnek joga van véleményt nyilvánítani a kollégiumban őt érintő minden kérdésről
 • A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt az adott tanév feladattervének elfogadásáról.
 • A pedagógusok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen

 

Küldöttgyűlés

 • A küldöttgyűlésen minden csoportból 5 fő képviselteti magát, beleértve a Diáktanács tagjait is
 • A küldöttgyűlést minden év szeptember 30-ig és február 1-ig kell összehívni
 • A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 2/3-a jelen van. A határozatok meghozatalához legalább a résztvevők fele, plusz egy fő szavazata szükséges. Minden diák rendelkezik szavazati joggal és szabadon választható a tisztségekre
 • Megválasztják a DT vezetőségét és döntenek diákönkormányzatot segítő tanár személyéről.
 • Javaslatot tesznek az adott tanév feladattervére és a közgyűlés programjára.

 

Diáktanács

 • A Diáktanács ( DT ) tagjai a csoporttitkárok és a küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők.
 • A DT hetente egy alkalommal ülésezik
 • Tisztségek

 

Elnök

- Irányítja,szervezi a DT tevékenységét

- Kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a kollégiumvezetővel és a DT patronáló tanárával

- Részt vesz az iskolai Diákbizottság ülésein

- A kollégiumon kívül rendezett fórumokon, találkozókon képviseli a kollégium diákjait

 

 

Szervezőtitkár

- Az elnök általános helyettese

- Kapcsolatot tart a csoporttitkárok között

- Szervezi a kollégiumi szabadidős programokat, rendezvényeket

- Koordinálja a Kolexpress szerkesztői tevékenységét

 

Gazdasági felelős

- Elkészíti a DT költségvetését

- Vezeti a DT könyvelését

- A DT előtt rendszeresen beszámol a pénzügyi helyzetről

 

Sportfelelős

- Szervezi a csoportok közötti sportrendezvényeket

- Irányítja és segíti a városi sportrendezvényeken résztvevők   felkészülését

- Figyelemmel kíséri a sporteszközök állapotát, meglétét

 

 

 

Csoportvezetőség

 • A csoport tagjainak 2/3-os többségével megválasztott vezető testület
 • Felelősek a csoportok közötti versenyeken és kollégiumi rendezvényeken történő részvételért
 • Szervezik és irányítják a csoportközösség mindennapi tevékenységét
 • Ajánlott tisztségek  - titkár

                                     - szervezőtitkár

                                     - tanulmányi felelős

                                     - sportfelelős

                                     - gazdasági felelős

 

 

A diákönkormányzat jogkörei

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleménye meghallgatásával dönt:

 • saját közösségi életük tervezéséről, szervezéséről,
 • tisztségviselőik megválasztásáról.

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 • az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 • a házirend elfogadása előtt.

 

Eger, 2014. január 31.