Diákönkormányzat

A Diáktanács tagjai 2021/2022
Elnök Derda Dominik 201.szoba
Elnökségi tag-Szervezőtitkár Tóth András I/9.szoba
Elnökségi tag-Gazdasági feleős Máté Botond IV/3.szoba
Elnökségi tag-Sportfelelős Lakatos Máté IV/10.szoba
Elnökségi tag-Ügyelet felelős Lőrincz Márk IV/10.szoba

 

Tanulócsoportok diák-önkormányzat tagjai

 

1. csoport
Béres Márk 109.szoba
Tóth Balázs 103.szoba
Tamási Ádám Benedek 103.szoba

 

2. csoport
Derda Dominik 201.szoba

 

3. csoport
Jánosi Máté 309.szoba
Pampuk András 306.szoba

 

4. csoport
Bíró Péter 403.szoba
Kiss Levente 401.szoba
Hizsnyai Márk 408.szoba

 

5. csoport
Lakatos Máté IV/10.szoba
Lőrincz Márk IV/10.szoba
Geiger tamás IV/6.szoba

 

6. csoport
Varga Dávid I/7.szoba
Tóth András I/9.szoba
Figini Morgan I/3.szoba

 

 

 

A Wigner Jenő Középiskola kollégiumi diákönkormányzatának

szervezeti és működési szabályzata

 

 

A diákönkormányzat célja és feladata

 

-     A kollégium diákönkormányzata biztosítja a kollégiumban élő diákok érdekvédelmét, melynek keretén belül érdekfeltáró, egyeztető és képviseleti feladatokat lát el

-     A meghatározott kereteken belül gyakorolja döntési, egyetértési és véleményezési jogkörét

-     Felelős a csoportok közötti versenyek, vetélkedők szervezéséért

-     Részt vesz az éves programban tervezett kollégiumi rendezvények lebonyolításában

-     Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzatokkal, a város kollégiumainak diákvezetőivel és az érdekvédelmi szervezetekkel

-     Szervezi, ellenőrzi és értékeli a diákügyeleti szolgálatot

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

Közgyűlés

-     A diákönkormányzat legmagasabb fóruma

-     Évente két alkalommal kell összehívni

(október- programismertető, február- értékelő, véleményező)

-     Valamennyi résztvevőnek joga van véleményt nyilvánítani a kollégiumban őt érintő minden kérdésről

-     A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt az adott tanév feladattervének elfogadásáról.

-     A pedagógusok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen

 

Küldöttgyűlés

-     A küldöttgyűlésen minden csoportból legkevesebb 3 fő képviselteti magát, beleértve a Diáktanács tagjait is

-     A küldöttgyűlést minden év szeptember 30-ig és február 1-ig kell összehívni

-     A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 2/3-a jelen van. A határozatok meghozatalához legalább a résztvevők fele, plusz egy fő szavazata szükséges. Minden diák rendelkezik szavazati joggal és szabadon választható a tisztségekre

-     Megválasztják a DT vezetőségét és döntenek diákönkormányzatot segítő tanár személyéről.

-     Javaslatot tesznek az adott tanév feladattervére és a közgyűlés programjára.

 

Diáktanács

-     A Diáktanács ( DT ) tagjai a csoporttitkárok és a küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők.

-     A DT hetente egy alkalommal ülésezik

-     Az elnökség feladatait az elnökségi tagok közösen végzik el

-     Csoportonként egy elnökségi tag/ csoporttitkár vesz részt az elnökség munkájában

 

Elnök

-     Irányítja, szervezi a DT tevékenységét

-     Kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a kollégiumvezetővel és a DT patronáló tanárával

-     Részt vesz az iskolai Diákbizottság ülésein

-     A kollégiumon kívül rendezett fórumokon, találkozókon képviseli a kollégium diákjait

 

Szervezőtitkár

-     Az elnök általános helyettese

-     Kapcsolatot tart a csoporttitkárok között

-     Koordinálja a Kolexpress szerkesztői tevékenységét

 

Az elnökség feladatai:

-     Szervezni a kollégiumi szabadidős programokat, rendezvényeket         
Elkészíteni a DT költségvetését

-     Vezetni a DT könyvelését

-     A DT-vel rendszeresen megvitatni a pénzügyi helyzetet

-     Szervezni a csoportok közötti sportrendezvényeket

-     Irányítani és segíteni a városi sportrendezvényeken résztvevők felkészülését

-     Figyelemmel kísérni a sporteszközök állapotát, meglétét

 

 

 

Csoportvezetőség

-     A csoport tagjainak 2/3-os többségével megválasztott vezető testület

-     Felelősek a csoportok közötti versenyeken és kollégiumi rendezvényeken történő részvételért

-     Szervezik és irányítják a csoportközösség mindennapi tevékenységét

-     Ajánlott tisztségek - Titkár

                                    - Szervezőtitkár

                                    - Tanulmányi felelős

                                    - Sportfelelős

                                    - Gazdasági felelős

 

 

A diákönkormányzat jogkörei

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének meghallgatásával dönt:

 

-   Saját közösségi életük tervezéséről, szervezéséről

-   Tisztségviselőik megválasztásáról.

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 

-   Az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt

-   A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt      

-   Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor

-   A házirend elfogadása előtt

 

 

 

Eger, 2018. szeptember 17.